Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli www.sutazekickboxing.sk.
 2. Prevádzkovateľom portálu sutazekickboxing.sk (ďalej len „Portál“) a poskytovateľom služieb je Mgr. Ľubomír Striežovský, s miestom podnikania Vansovej 8/108, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 40 391 639, IČO DPH: nie je platcom DPH, DIČ: 1048325300, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: mojmail4@gmail.com; tel. kontakt: +421 948 020 527.
 3. Službou sa rozumejú online informačné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu súťaží konaných v kickboxe medzi Používateľmi (ďalej len „Služba“).
 4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).
 5. Organizátorom je fyzická alebo právnická osoba organizujúca športové podujatie zamerané na súťaž v kickboxe (ďalej len „Organizátor“).
 6. Klub predstavuje združenie občanov, ktorí prostredníctvom združenia vykonávajú dobrovoľnú záujmovú činnosť v športe kickbox. Individuálni členovia, ktorí nie sú členmi žiadneho registrovaného klubu sa taktiež môžu na účely registrácie do súťaže v kickboxe zaregistrovať ako klub (ďalej len „Klub“).

II. Základné podmienky používania

 1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky, t.j. organizátorom a stranou dopytu, t.j. klubom. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť vytvorenia súťaže v kickboxe a možnosť zapojiť sa do súťaže jednotlivými klubmi. Uzavretím prihlášky dochádza ku vzniku záväzku medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné nároky z náhrady škody a z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah súborov a poskytnutých informácií ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe vytvorenia súťaže a prihlášky na súťaž.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených v súboroch a poskytnutých informáciách tretími stranami.
 4. Údaje uverejnené na Portále pod záložkou „Súťaže“ sú poskytované organizátormi súťaže. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť uvádzaných údajov.
 5. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 6. Služby Portálu sú poskytované podľa cenníku stanoveného vo Všeobecných obchodných podmienkach.
 7. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webovej stránky. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje i za účelom informovania a propagácie o službách Prevádzkovateľa. Používateľ súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov za informačným a propagačným účelom. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu admin@sutazekickboxing.sk, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.
 4. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len povinné údaje, ktorými je e-mailová adresa a heslo, ktoré Používateľ zadal sám pri vytváraní svojho používateľského konta. Pokiaľ Používateľ zadá aj iné údaje nad rozsah povinných údajov, Prevádzkovateľ bude uchovávať aj tieto údaje.
 5. V prípade Organizátora súťaže Prevádzkovateľ uchováva aj meno a priezvisko alebo názov organizátora, sídlo alebo bydlisko, e-mailovú adresu, IČO, DIČ, prípadne iné údaje poskytnuté Organizátorom ktoré Organizátor zadal ako údaje potrebné pri vystavení faktúry.
 6. Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií. Používateľ taktiež súhlasí v rámci poskytovania služieb s používaním cookies.

IV. Registrácia Používateľa

 1. Využívanie služieb Portálu je podmienené registráciou organizátora súťaží alebo klubu.
 2. Registrovaní organizátori môžu pod svojim registrovaným názvom pridávať a editovať súťaže v kickboxe za podmienok stanovených vo VOP.
 3. Registrované kluby môžu pod svojim registrovaným názvom prihlásiť do súťaže organizovanej organizátorom súťaže pretekárov alebo družstvá.
 4. Používateľ registráciou v systéme sutazekickboxing.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich kontách.
 5. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 6. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov na e-mailovú adresu admin@sutazekickboxing.sk.

V. Sprístupnenie konta

 1. Organizátori a kluby môžu služby začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov vyžadovaných k registrácii.

VI. Úprava údajov používateľa

 1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať konto Používateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.
 2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.
 3. Pokiaľ sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v položke „Konto – Moje údaje“ používateľského menu.

VII. Správanie sa Používateľov

 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených pozvánok na súťaže v kickboxe a informácií o Používateľovi, a to vrátane textu a fotografií.
 2. Organizátor je pri pridávaní pozvánok na súťaže v kickboxe povinný:
  a) zabezpečiť aby predmetom pozvánky bola výlučne súťaž v kickboxe,
  b) zverejniť iba fotografie a texty, ktorých je Organizátor vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
  c) zabezpečiť, aby obsah vlastnej pozvánky bol upravený tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so zákonmi SR,
  d) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o všetkých okolnostiach súťaže,
  e) neponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou pozvánkou na súťaž v kickboxe,
  f) neuverejňovať niekoľkokrát tú istú pozvánku so zhodným obsahom, pokiaľ by pôvodná pozvánka bola stále platná.
 3. Každý klub môže byť registrovaný iba jedenkrát.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku používateľa v prípade, že mu používateľ nedokáže preukázať svoju existenciu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu používateľa bez upozornenia aj v prípade ak jeden používateľ je registrovaný viackrát.
 6. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli bude v súlade s Podmienkami. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu používateľa v prípade, ak používateľ Podmienky porušuje.
 7. Používateľ sám zodpovedá za splnenie povinností, vyplývajúcich na strane organizátora z organizovania súťaží a na strane klubu z prihlásenia sa na súťaž cez Portál. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii organizátora súťaže ani klubu, ktorý sa registruje.

VIII. Pridávanie oznámení o súťaži

 1. Pridávanie oznámení o súťaži sa uskutočňuje vkladaním pozvánok cez rozhranie „Moje súťaže - Nová súťaž“ na sutazekickboxing.sk. Záložka „Nová súťaž“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre vytvorenie pozvánky. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K pozvánke sa taktiež dajú pridávať fotografie a dokumenty. Oznámenie o súťaži je platné pokiaľ ho samotný Používateľ písomnou žiadosťou zaslanú na adresu admin@sutazekickboxing.sk nežiada vymazať.
 2. Pridávané oznámenia o súťaži a kontá používateľov môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo odstránenia oznámenia o súťaži alebo konta používateľa, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Oznámenia o súťaži, ktoré týmto Podmienkam odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na úhradu poplatkov. V prípade, ak budú oznámenia o súťaži Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; služba sa v takom prípade považuje za poskytnutú v celom rozsahu.

XI. Cenník služieb

 1. Ceny služieb sa odvíjajú od zvolenej služby. Ceny sú uvádzané s DPH.
 2. V prípade zmeny cien služieb, nebude mať táto zmena vplyv na už uhradené poplatky za služby.
 3. Poskytovateľ poskytuje platené služby uvedené v časti Cenník na www.sutazekickboxing.sk.
 4. Služby sú Používateľovi poskytnuté na základe zadania vygenerovaného aktivačného kódu. Aktivačný kód bude Používateľovi pridelený po úhrade poplatku za zvolené služby. Platbu je možné realizovať jedine prostredníctvom platobnej brány pay24. Po úhrade ceny za zvolené služby, systém automaticky vygeneruje e-mail s faktúrou vo formáte pdf a aktivačným kódom. Email sa generuje až po platbe, nie skôr.
 5. Platba prostredníctvom platobnej brány 24pay (platba kartou, cez internet banking a ďalšie platobné metódy) je realizovaná v zabezpečenom prostredí.
 6. Pokiaľ by aktivačný kód nebol organizátorovi doručený do 60 minút, je organizátor oprávnený službu reklamovať.
 7. V prípade akýchkoľvek problémov s realizáciou platby Používateľ kontaktuje Poskytovateľa na e-mailovej adrese admin@sutazekickbox.sk alebo na zákazníckej podpore 24pay trasactions@24-pay.com.

X. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatným, resp. bude v rozpore s platným právnym predpisom Slovenskej republiky, Prevádzkovateľ a Používateľ sa dohodli, že budú hľadať pri riešení sporu platné ustanovenie, ktoré bude svojím obsahom a rozsahom významovo najbližšie k ustanoveniu, ktoré sa stalo neplatným alebo ktoré sa dostalo do rozporu s platným právnym predpisom Slovenskej republiky.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť systému, pokiaľ zavinenie spôsobia tretie strany, t.j. pri poruche internetu alebo pri nefunkčnosti serveru.
 3. Právne vzťahy bližšie neupravené vo VOP sa spravujú prísl. ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
 4. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť tieto VOP v záujme efektivity a zlepšenia kvality ním poskytovaných služieb. Zmenu VOP oznámi zaslaním správy na e-mailovú adresu Používateľa či iným vhodným spôsobom. Ak Používateľ písomne neoznámi nesúhlas s navrhovanou zmenou VOP pred dňom účinnosti zmeny VOP, platí, že navrhovanú zmenu VOP prijal s účinnosťou odo dňa účinnosti navrhnutého Poskytovateľom.
 5. Tieto VOP sú platné od 01.01.2016.